SP BetClub s.r.o.

IČ: 095 46 472
se sídlem Kurzova 2222/16, Stodůlky (Praha 13), 155 00 Praha
zapsaná v obchodním rejstříku: C 390425/MSPH Městský soud v Praze

email: info@spreadclub.cz

vydává tyto

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

PREAMBULE 

SpreadClub (dále jen „SPREADCLUB“) je provozovatelem internetových stránek www.spreadclub.cz(dále jen „web“).  

SPREADCLUB poskytuje poradenství v oblasti kurzového sázení na sportovní zápasy a jiné sportovní události konané po celém světě. 

Smlouvou o poskytování služeb se SPREADCLUB zavazuje poskytnout zákazníkovi službu spočívající v poskytování tipů na výsledky konkrétních sportovních zápasů nebo jiných sportovních událostí, případně i jejich konkrétních částí, a to za úplatu a v závislosti na typu členství, které si zákazník zvolí. 

Zaslané tipy mají pouze doporučující charakter a SPREADCLUB nenese odpovědnost za žádnou škodu, která zákazníkovi vznikla, ať už přímo nebo nepřímo, použitím tipu nebo jakékoliv další informace (například strategie či analýzy).  

Služby poskytované SPREADCLUBEM (sázkové poradenství) mají pouze informativní charakter. Je na úvaze každého zákazníka, zda poskytnuté tipy využije či nikoliv, stejně jako zda a v jaké výši učiní případně sázku na konkrétní sportovní událost. SPREADCLUB výslovně deklaruje, že nepřijímají od zákazníka peníze do sázky a že za něj nesází ani nečiní žádné jiné kroky směřující k uzavření sázky. 

Cena za službu zahrnuje i náklady spojené s jejím dodáním a případné poplatky související se zvoleným způsobem platby. Ceny služeb jsou konečné včetně všech daní a poplatků.

Veškeré smluvní vztahy, které vyplývají z využití služeb nabízených na webu, se řídí právním řádem České republiky. 

V případě, že je smluvní stranou smlouvy spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále také jako „VOP“) ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb., ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOS“). O spotřebitelskou smlouvu se jedná vždy v případě, že je stranou fyzická osoba a služby objednává mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se tak na smluvní stranu ochrana spotřebitele dle výše citovaných právních předpisů a těchto VOP, zejména jako nespotřebitel nemá strana právo na odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu. 

V případě, že smluvní stranou není spotřebitel, řídí se práva a povinnosti smluvních stran neupravené těmito obchodními podmínkami ustanoveními ObčZ.

Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují pouze na fyzické osoby (lidi), které uzavírají smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. 

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé uzavřené smlouvy o poskytování služeb. Jako smlouva o poskytování služeb (dále také jen jako „smlouva“) se v těchto VOP označuje jakákoliv smlouva uzavřená dle těchto VOPí. 

Obchodní podmínky i smlouva jsou uzavírány v českém jazyce. Smlouva včetně těchto obchodních podmínek je SP BETCLUB archivována v elektronické podobě a není veřejně přístupná, a to ani pro zákazníka.

Adresa pro doručování: Kurzova 2222/16, Stodůlky, 155 00 Praha 

1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY 

SPREADCLUB nabízí své služby na webu.

SPREADCLUB nabízí svým zákazníkům tzv. VIP členství, jehož jednotlivé druhy se liší pouze dobou trvání členství a v závislosti na něm jeho cenou.

Popis služeb prémiového charakteru (dále jen „prémiové služby“): 

§ Exkluzivní sportovní nadstavba. Služba exkluzivní sportovní nadstavba se vztahuje vždy ke konkrétní sportovní události (např. turnaj, šampionát) a zákazník v jejím rámci obdrží přístup k předem vymezenému souboru služeb týkajících se dané sportovní události. Konkrétní podmínky poskytování služby exkluzivní sportovní balíčky (obsah, cena, doba trvání, platební podmínky a další) jsou uvedeny na webu a v těchto všeobecných obchodních podmínkách. 

SPREADCLUB na webu uvádí popis jednotlivých druhů VIP členství, včetně jejich ceny. VIP členství může být rozšířeno o “smlouva o obhospodařování sázkové portfolia”.
Cena služeb je uvedena včetně veškerých daní a poplatků.

Prezentace služeb je v souladu s ust. § 1732 odst. 2 občanského zákoníku návrhem na uzavření smlouvy.

VIP členství: Smlouva a doba trvání je vždy na 1 rok s možností prodloužení. SP BetClub, s.r.o. neručí za finanční ztrátu a v případě mínusového měsíce je načten další měsíc zdarma. Při předčasném ukončení ze strany objednatele nemá klient nárok na vrácení peněz.

2. OBJEDNÁVKA SLUŽEB A UZAVŘENÍ SMLOUVY 

Zákazník provádí objednávku služeb prostřednictvím webu: www.spreadclub.cz

Objednávka služeb probíhá těmito způsoby:

V případě nových zákazníků, kteří dosud nemají vytvořený svůj zákaznický účet do VIP sekce (dále jen „zákaznický účet“), stiskne tlačítko registrace, následně se mu otevře registrační formulář, po jehož vyplnění a stisku tlačítka „objednat“ je zákazník přesměrován na druhý krok, kde potvrdí výběr svého členství. Následně si zvolí formu úhrady a klikne na tlačítko objednat. Objednávka je dokončena a stává se závaznou okamžikem odesální peněz na účet.

V případě, že zákazník již má existující zákaznický účet, provede objednávku po přihlášení ke svému zákaznickému účtu tak, že vybere na webu požadovaný druh členství, druh platby a odešle peníze dle platebních údajů.

Provedením závazné objednávky služeb zákazník stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito

všeobecnými obchodními podmínkami, a to ve znění platném a účinném v okamžiku provedení objednávky. Před provedením závazné objednávky je zákazník povinen zkontrolovat správnost všech uváděných údajů. Údaje uvedené v závazné objednávce jsou ze strany SPREADCLUBU považovány za správné.

Smlouva o poskytování služeb je uzavřena okamžikem, kdy zákazník zaplatí cenu objednané služby. Objednávka včetně daňového dokladu bude zákazníkovi zaslána včetně platných všeobecných obchodních podmínek na emailovou adresu, kterou uvedl při registraci. SPREADCLUB nenese odpovědnost za prodlení na straně třetího subjektu, a to výslovně včetně prodlení v rámci platebních transakcí prováděných . Jedná se výslovně i o případy, kdy zákazník v důsledku prodlení ze strany neobdrží objednanou službu včas (např. nedojde ke včasnému zobrazení zakoupeného tipu).

Není-li uzavření smlouvy podmíněno zaplacením ceny služby (některé speciální akční nabídky, viz dále), dochází k uzavření smlouvy okamžikem zadání a odeslání požadovaných platebních údajů zákazníka prostřednictvím platební brány .

Objednávka ze strany zákazníka obsahující jakékoli, i nepodstatné, dodatky, odchylky od podmínek návrhu, výhrady, omezení či jiné změny je novým návrhem na uzavření smlouvy. Pokud bude objednávka novým návrhem na uzavření smlouvy, je smlouva uzavřena okamžikem přijetí nového návrhu zákazníka ze strany SPREADCLUBU.  

Zákazník přijetím těchto VOP prohlašuje, že si je vědom své zejména finanční situace a že s tímto vědomím se také stává VIP členem SPREADCLUBU a přistupuje k nabízeným službám. 

Společnost SPREADCLUB si vyhrazuje právo registraci zákazníka odmítnout, resp. odmítnout objednávku a neuzavřít se zákazníkem smlouvu.

3. TRVÁNÍ SMLOUVY 

Doba trvání smlouvy o poskytování služeb je určována druhem služby zakoupené zákazníkem, např. u členství se jedná o dobu trvání členství.  

4. ZÁKAZNICKÝ ÚČET 

Na svém zákaznickém účtu ve VIP sekci („Můj účet“) má zákazník přístup ke zvěřejněným tipům. Dále zde může vidět dobu trvání svého předplatného členství nebo případně má zde možnost zrušit účet.

Do svého zákaznického účtu se zákazník přihlašuje pomocí uživatelského jména a hesla zvoleného při registraci. Zákazník je povinen chránit své přihlašovací údaje před zpřístupněním třetím osobám. V případě ztráty či zapomenutí hesla má zákazník možnost provést na webu obnovu hesla pomocí emailové adresy registrované k zákaznickému účtu.

Zákazník není oprávněn zpřístupnit svůj zákaznický účet třetím osobám. V případě porušení této povinnosti zákazníka je SPREADCLUB oprávněn od smlouvy odstoupit.

5. DŮLEŽITÉ INFORMACE O SMLOUVĚ A OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH 

Obchodními podmínkami je zákazník vázán od momentu uzavření smlouvy. Zákazník má možnost se s těmito obchodními podmínkami seznámit před závazným odesláním objednávky. Na tyto skutečnosti je náležitě před vlastním odesláním objednávky dostatečným způsobem upozorněn. Tyto VOP představují nedílnou součást smlouvy uzavřené prostřednictvím webu.

VOP i smlouva jsou uzavírány v českém jazyce. Smlouva včetně těchto obchodních podmínek je archivována v elektronické podobě a není veřejně přístupná, a to ani pro zákazníka.

Informace o jednotlivých technických krocích, které vedou k uzavření smlouvy, jsou zřejmé z procesu objednávání na webu a zákazníkovi je tak dána možnost před vlastním provedením závazné objednávky tyto zkontrolovat a případně provést opravu.

Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy si hradí zákazník sám. Použití prostředků komunikace na dálku pro objednávku služeb na webu není zpoplatněno zvláštní sazbou.

6. PRÁVA A POVINNOSTI SPBETCLUBU 

 • Povinnosti SPREADCLUBU vyplývají z obecně závazných předpisů, vůči spotřebiteli zejména ze ZOS a ObčZ, vůči jiným subjektům zejména z ObčZ.
 • Web obsahuje kompletní seznam služeb nabízených zákazníkovi včetně jejich základního popisu a ceny.
 • Veškeré ceny služeb prezentovaných na webu jsou v korunách českých včetně zákonné DPH. Případné slevy a akce se neslučují, není-li na webu uvedeno výslovně jinak. Platební podmínky jsou uvedeny v těchto VOP.
 • Ceny prezentovaných služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webu. SPREADCLUBU je vyhrazeno právo změnit cenu služeb v případě jejich chybného uvedení, technické chyby, a jiné objektivní příčiny nesprávně uvedené ceny. V případě, že na straně SPREADCLUBU došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny služeb na webu nebo v průběhu objednávání, není SPREADCLUB povinnen poskytnout zákazníkovi služby za tuto zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že již zákazník cenu uhradil (tedy došlo k uzavření smlouvy). V takovém případě má SPREADCLUB právo na odstoupení od smlouvy.
 • Pokud cena uvedená u služeb na webu nebo v průběhu objednávání již není aktuální, je zákazník na tuto skutečnost neprodleně upozorněn. Pokud dosud nedošlo ze strany zákazníka k zaplacení ceny, není SPREADCLUB povinnen smlouvu uzavřít.
 • V případě, že SPREADCLUB zaznamenají jakoukoli podezřelou platební transakci prostřednictvím bankovního převodu či jiného platebního prostředku, jsou povinny tuto skutečnost oznámit příslušným institucím a státním orgánům. SPREADCLUB si současně vyhrazuje právo neprovádět nebo pozastavit provádění služby nejméně do doby, než bude záležitost vyřízena a potvrzena oprávněnost platební transakce.
 • Informace a údaje poskytnuté zákazníkem považuje SPREADCLUB za pravdivé a dle nich poskytuje objednanou službu.
 • SPREADCLUB neodpovídá za jakoukoliv újmu, která vznikne zákazníkovi nebo třetí osobě v důsledku zákazníkem poskytnutých nepravdivých nebo zkreslených informací a údajů.
 • SPREADCLUB nenese odpovědnost za žádnou škodu, která zákazníkovi vznikla, ať už přímo nebo nepřímo, použitím tipu nebo jakékoliv další informace (například analýzy). 
 • SPREADCLUB nenesou odpovědnost za škodu nebo jinou i nemajetkovou újmu, která vznikne zákazníkovi nebo třetí osobě nerespektováním těchto VOP ze strany zákazníka.

§ V případě odstoupení zákazníka od smlouvy potvrdí SPREADCLUB bez zbytečného odkladu zákazníkovi elektronicky nebo písemně jeho přijetí a provedou bez zbytečného odkladu posouzení tohoto odstoupení od smlouvy. V případě, že bude odstoupení od smlouvy shledáno jako důvodné, pak nejdéle do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy budou navráceny zákazníkovi finanční prostředky, resp. jejich alikvotní část. V případě, že zákazník již poskytnutou službu čerpal, nemá právo na vrácení finančních prostředků. Důvodem odstoupení od smlouvy výslovně není skutečnost, že úspěšnost tipů zprostředkovaných SPREADCLUB je nižší než zákazníkem očekávaná nebo že poskytnuté analýzy nejsou tak podrobné, jak zákazník očekával. Tuto skutečnost bere zákazník na vědomí. 

§ SPREADCLUB má právo vypovědět smlouvu, jestliže a) stane-li se plnění smlouvy nemožné, b) SPREADCLUB ztratí způsobilost k provozování služeb nebo se rozhodnou ukončit provoz své činnosti, c) v případě, že klient SPREADCLUBU uvede nepravdivé či hrubě zkreslené informace nebo d) v dalších případech stanovených těmito VOP. Výpověď smlouvy musí být učiněna písemně na adresu zákazníka nebo formou emailu na adresu elektronické pošty zákazníka. Výpovědní lhůta činí 7 dnů a počíná běžet ode dne doručení výpovědi zákazníkovi.  

7. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA  

 • Web je oprávněna prohlížet a služby zde nabízené objednat a využívat pouze osoba, která dovršila věk 18 let, je plně svéprávná a souhlasí s těmito VOP. 
 • Zákazník prohlašuje, že objednávka služby na webu nebyla učiněna z přinucení ve smyslu ustanovení § 587 ObčZ.
 • Odesláním závazné objednávky souhlasí zákazník automaticky s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavření smlouvy. Náklady, které zákazníkovi vznikají v této souvislosti, si hradí zákazník sám.
 • Zákazník je povinen při výběru služby zvážit druh služby a její účel. 
 • Zákazník má právo si veškeré informace ověřit u SPREADCLUBU dotazem učiněným telefonicky či emailem. 
 • Zákazník je povinen uhradit SPREADCLUBU cenu služeb, která je sjednána při uzavření smlouvy.

§ Platební podmínky, tj. způsoby platby, jsou obsahem komunikace mezi SPREADCLUBEM a zákazníkem v rámci procesu objednávky služby, přičemž zákazníkovi je dána dostatečná možnost pro volbu platebního prostředku. Platební podmínky jsou uvedeny v těchto VOP.  

§ Zákazník prohlašuje a souhlasí s tím, že služby poskytované SPREADCLUBEM objednává na vlastní riziko a výhradně pro svou vlastní potřebu.  

§ Zákazník prohlašuje, že si před uzavřením smlouvy zvážil svou finanční situaci a své finanční možnosti a s tímto vědomím nabízené služby hodlá využívat.  

§ Zákazník prohlašuje a souhlasí s tím, že služby a s nimi související poskytované produkty (např. analýzy apod.) smějí být použity výlučně k soukromým účelům a zákazník není oprávněn s těmito nikde veřejně nakládat, prezentovat je nebo je použít, jinak odpovídá za škodu i jakoukoliv i nemajetkovou újmu, která tím SPREADCLUBU vznikne. 

§ Zákazník není oprávněn poskytovat zaslané tipy třetím osobám. V případě porušení této povinnosti zákazníka je SPREADCLUB oprávněn od smlouvy odstoupit. 

§ Zákazník prohlašuje a souhlasí s tím, že služby a s nimi související poskytované produkty (např. analýzy apod.) nesmí použít tak, aby na základě služby poskytnuté SPREADCLUBEM vznikla jiné osobě škoda nebo jakákoliv i nemajetková újma. 

 • Způsobí-li zákazník poskytnutou službou škodu nebo jinou újmu jakékoliv jiné osobě, je povinen tuto škodu nahradit přímo té osobě, které škodu způsobil. V takovémto případě nenese SPREADCLUB žádnou odpovědnost a není povinna se na řešení škod žádným způsobem podílet.
 • Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodů uvedených v občanském zákoníku. Zákazník bere na vědomí, že důvodem k odstoupení od smlouvy výslovně není skutečnost, že úspěšnost tipů zprostředkovaných SPREADCLUBEM je nižší než zákazníkem očekávaná nebo že poskytnuté analýzy nejsou tak podrobné, jak zákazník očekával.

8. ODSTOUPENÍ SPOTŘEBITELE OD SMLOUVY UZAVŘENÉ ZA POMOCI PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU 

Souhlasem s těmito všeobecnými obchodními podmínkami v objednávce zákazník vyjadřuje svůj souhlas a výslovně žádá SPPREADCLUB o započetí poskytování služeb ihned po uzavření smlouvy o poskytování služeb, tj. před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení spotřebitele od smlouvy v délce 14 dnů ode dne uzavření smlouvy.  

Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytování služeb bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, avšak pouze v případě, že poskytované služby ještě nebyly splněny. Ke splnění dochází v okamžiku, kdy zákazník obdržel přístup k zakoupeným službám prostřednictvím svého zákaznického účtu ve VIP sekci, a to bez ohledu na to, zda poskytnuté služby čerpal, tj. zda se přihlásil ke svém zákaznickému účtu, zobrazil zakoupené tipy apod.  

Odstoupí-li zákazník od smlouvy o poskytování služeb a SPREADCLUB na základě výslovné žádosti zákazníka dle odst. 1 tohoto článku všeobecných obchodních podmínek začaly s poskytováním služeb před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, je zákazník povinen uhradit SPREADCLUBU poměrnou část ceny služeb za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. 

Zákazník současně výslovně souhlasí s tím, že služby dle těchto VOP mohou být splněny (dodány) před uplynutím zákonné lhůty 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, a tedy je srozuměn s tím, že v takovém případě nemá v souladu s ust. § 1837 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy.  

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy o poskytování služeb je zákazník povinen o svém odstoupení od této smlouvy informovat SPREADCLUB formou jednostranného právního jednání, a to buď dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo emailem na adresu: Kurzova 2222/16, 155 00 Praha, info@spreadclub.cz.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud zákazník v jejím průběhu odešle SPREADCLUBU oznámení, že od smlouvy odstupuje.

Pokud zákazník odstoupí od smlouvy o poskytování služeb, vrátí mu SPREADCLUB obdržené finanční prostředky, resp. jejich poměrnou část bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo SPREADCLUBU doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy. Pro vrácení finančních prostředků použije SPREADCLUB stejný platební prostředek, který byl zákazníkem zvolen pro provedení počáteční transakce, pokud zákazník výslovně neurčil jinak. 

9. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Zákazník je povinen zaplatit SPREADCLUBU cenu za objednané služby.

Cena služeb v CZK, tedy českých korunách, je splatná současně s podáním objednávky, není-li výslovně uvedeno jinak. Závazek zákazníka uhradit cenu služby je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet SPREADCLUB.

Cenu služeb může zákazník uhradit bezhotovostním bankovním převodem dle pokynů, které mu budou sděleny emailem ze strany SPREADCLUBU.

Zákazník bere na vědomí, že některé způsoby platby mohou být dále zpoplatněny. Před odesláním platby bude vždy uvedena konečná cena, která již poplatky související se zvoleným způsobem platby zahrnuje.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

V souvislosti s uzavřením a plněním smlouvy se zákazníkem SPREADCLUB zpracovává osobní údaje zákazníka, a to za účelem, v rozsahu a způsobem popsaným v Zásadách ochrany osobních údajů, které jsou dostupné na webu www.spreadclub.cz v Zásadách ochrany osobních údajů. 

11. PRÁVA ZÁKAZNÍKA/SPOTŘEBITELE Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

Práva zákazníka z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku). 

Případné reklamace může zákazník uplatnit prostřednictvím e-mailu: info@spreadclub.cz. Reklamaci je SPREADCLUB povinnen vyřídit bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího přijetí. SPREADCLUB následně vyrozumí zákazníka o způsobu vyřízení reklamace.  

Zákazník bere na vědomí, že nesprávnost poskytnutých tipů, resp. nižší míra úspěšnosti než zákazník očekával, nelze s ohledem na charakter činnosti SPREADCLUBU, která je pouze doporučující/konzultační, reklamovat a na takové reklamace nebude brán zřetel. Zaslané tipy mají výhradně doporučující charakter, SPREADCLUB neposkytuje žádnou garanci za správnost poskytovaných tipů, resp. jejich naplnění při konkrétní sportovní události.

12. MIMOSOUDNÍ VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ 

Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. j) ObčZ společnost SPREADCLUB sděluje, že mimosoudní vyřizování stížností je prováděno skrze kontaktní údaje SPREADCLUBU, zejména skrze adresu elektronické pošty: info@spreadclub.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zákazníka zašle SPREADCLUB na emailovou adresu zákazníka. Možnosti obrátit se na dohledové orgány upravují příslušné právní předpisy. 

V případě, že dojde mezi SPREADCLUBEM a zákazníkem (spotřebitelem) ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz 

Zákazník může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Tyto VOP jsou neoddělitelnou součástí každé smlouvy, která je skrze web uzavřena.

Veškeré změny těchto VOP jsou elektronicky zaznamenávány u SPREADCLUBU a v případě žádosti je SPREADCLUB zákazníkovi zpřístupní.

SPREADCLUB může znění VOP měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran smlouvy se vždy řídí tím zněním VOP, za jejichž účinnosti vznikly, tedy k okamžiku uzavření smlouvy. V případě změny obchodních podmínek uvede SPREADCLUB datum změny nových obchodních podmínek a zákazníkovi zpřístupní odkaz na předchozí platné obchodní podmínky pro případ, kdy by zákazník prováděl objednávku v době změny starých obchodních podmínek za nové. 

Zákazník je vázán zněním obchodních podmínek platných a účinných v době uzavření smlouvy. 

Pokud by vztah založený smlouvou o poskytování služeb obsahoval mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že se tento právní vztah vždy řídí právními předpisy České republiky a přímo závaznými předpisy Evropské unie.

Členové a Zájemci souhlasem s podmínkami zároveň souhlasí se zasíláním marketingových sdělení. Pro zrušení zasílání marketingových sdělení se Člen či Zájemce může odhlásit napsáním emailu na adresu: info@spreadclub.cz

Tyto VOP byly vyhotoveny dne 10. října 2020 a jsou účinné od 10. října 2020 do doby jejich případné změny ze strany SPREADCLUBU.

SP BetClub s.r.o.